Dyrektor: +48 693 386 293, Grupy (I, II i III) na parterze: 663 386 293, grupy (IV i V) na piętrze: 797 607 365; ul. Sadownicza 31, Dyrektor: +48 693 386 293, Grupa: +48 798 022 607

O delfinku

Dofinansowanie Z UM w roku 2024/2025

Informujemy, że wszystkie miejsca w żłobkach Akademia Delfinka 1 i 2 otrzymały dofinansowanie z Urzędu Miejskiego na rok żłobkowy 2024/2025.


  

 

Sylwia Szczygielska-Łazik

Dyrektor

Akademii Delfinka 

 

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU MALUCH + 2021

        

Żłobek Akademia Delfinka 1 oraz Akademia Delfinka 2

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Program MALUCH + 2021

„Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku“ 

 

Dofinansowanie: 100800,00 PLN

Wartość zadania: 100800,00 PLN

 

Krótki opis zadania:

„Comiesięczne dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku w kwocie 80 zł/m-c“. 

 

NIEPUBLICZNE ŻŁOBKI

wpisane do ewidencji żłobków, prowadzonych przez Gminę Wrocław, pod nr 11/793/2013 oraz 6/2/2016. 

Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku 20 tygodni - 3 lata.
Nadzór nad Żłobkami Niepublicznymi Akademia Delfinka 2 oraz Akademia Delfinka 1 prowadzi:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekretariat WZD tel. 071/777-77-60, fax: 071/777-79-94,
mail: wzd@um.wroc.pl

Zakres i miejsce realizacji zadań, będących przedmiotem umowy, zawartej z Gminą Wrocław:

Miejsca realizacji zadania:

  • Żłobek "Akademia Delfinka 1", ul. Sadownicza 31, 54-109 Wrocław
  • Żłobek "Akademia Delfinka 2", ul. Sadownicza 32, 54-109 Wrocław

Zakres realizacji zadań:

  • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanej dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć, odpowiednio dla różnych grup wiekowych,
  • współpraca z rodzicami,
  • zapewnienie dzieciom wyżywienie, zgodnie z informacjami, zawartymi w Regulaminie Żłobka,
  • zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zapewnienie dziecku opieki przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz ilości godzin opieki określonych w ustawie,
  • przeprowadzenie rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi w ogłoszeniu konkursowym.